Voorwaarden / Bedingungen / Conditions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PLASTICBASE International BV

PLASTICBASE INTERNATIONAL BV is statutair gevestigd in Nederland, 6657 CM Boven-Leeuwen aan de Tessstraat 27.

Algemeen Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PLASTICBASE INTERNATIONAL BV en de wederpartij van PLASTIC BASE (hierna te noemen ‘koper’), waaronder door PLASTICBASE gesloten overeenkomsten, aanvullende overeenkomsten, voortbouwende overeenkomsten, gedane aanbiedingen, offertes etcetera.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

De toepasselijkheid van enige algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen van een koper en eventuele derden wordt door PLASTICBASE uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij van aanvaarding van zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk door PLASTICBASE blijkt.

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- ‘PLASTICBASE ’: PLASTICBASE International BV, gevestigd en kantoorhoudende te Boven- Leeuwen aan de Tesstraat 27, 6657 CM..

- ‘Koper’: wederpartij van PLASTICBASE bij door PLASTICBASE gesloten overeenkomsten dan wel door PLASTICBASE te verrichten diensten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

- ‘Overeenkomst/Opdracht’: alle overeenkomsten van welke aard dan ook met betrekking tot de door PLASTICBASE te leveren producten dan wel te leveren diensten;

- ‘Producten’: alle door PLASTICBASE te leveren kunststoffen dan wel door PLASTICBASE te bewerken kunststoffen, in de ruimste zin des woords;

Artikel 2 Offertes 2.1
Alle offertes en aanbiedingen, waar ook door PLASTICBASE gepubliceerd en hoe dan ook door PLASTICBASE gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst tussen PLASTICBASE en de koper komt pas tot stand wanneer PLASTICBASE de aanvaarding van een offerte/aanbieding door de koper schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Levering
3.1 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment dat PLASTICBASE de producten aan de door hem of de koper ingeschakelde vervoerder afgeeft en blijft verder steeds bij koper.

3.2 De producten van PLASTICBASE worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd. Het door PLASTICBASE aangeduide gewicht, volume en/of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.

3.3 Indien de producten worden bezorgd is PLASTICBASE gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen apart op de factuur worden gespecificeerd.

3.4 Indien PLASTICBASE gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan PLASTICBASE ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Afleverdatum
4.1 Levering en afname worden in de opdrachtbevestiging vastgelegd en gelden als gegarandeerde termijnen, behoudens overmacht.

4.2 Een beperkte afwijking van de afgesproken levertijd leidt niet tot het recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel aansprakelijkheid voor schade voor PLASTICBASE.

Artikel 5 Monsters, wijzigingen in te leveren producten
5.1 Indien door PLASTICBASE aan de koper een monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed te zijn getoond dan wel verstrekt bij wijze van aanduiding van het te leveren product. De producten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten.

Artikel 6 Gebreken – reclamaties - klachttermijnen
6.1 Elke klacht met betrekking tot de door PLASTICBASE verzonden orderbevestiging dient schriftelijk te worden medegedeeld binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

6.2 De koper dient het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen uiterlijk 2 kalenderdagen na aflevering, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste producten zijn geleverd; - of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

6.3 Koper dient de bij aflevering zichtbare gebreken of tekorten uiterlijk binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan PLASTICBASE te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 kalenderdagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan PLASTICBASE te melden.

6.4 Ook indien de koper ingevolge de vorige leden tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte producten bestaan. Indien de koper gebrekkige producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van PLASTICBASE op de wijze zoals door PLASTICBASE aangegeven.

6.5 De in dit artikel genoemde termijnen dient de koper in acht te nemen op straffe van verval van eventuele aan de koper toekomende rechten ter zake van gebrek en in de geleverde producten en/of de factuur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Indien door PLASTICBASE geleverde producten gebrekkig zijn en PLASTICBASE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten die gebrekkig zijn. PLASTICBASE zal de keuze hebben de geleverde gebrekkige producten terug te nemen, te vervangen of te herstellen.

7.2 Na omvorming en/of ompakking vanuit de originele verpakking, dan wel door bewerking, vervalt elke aansprakelijkheid.

7.3 PLASTICBASE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies aan goodwill , verminderde opbrengst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding dient koper de conform de in artikel 6 genoemde termijnen schriftelijk aan PLASTICBASE te melden en aan PLASTICBASE alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

7.5 Reclames geven de koper nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PLASTICBASE.

Artikel 8 Prijzen
8.1 Alle prijzen en bedragen zijn in Euro´s gesteld - inclusief emballage - exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen. Emballage en verzamelcontainers worden kosteloos (mee)geleverd. Emballage en verzamelcontainers die zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging blijven eigendom van PLASTICBASE en deze worden conform afspraak teruggeleverd.

8.2 Levering geschiedt af fabriek van PLASTICBASE. Alle verzendkosten, vervoerskosten, administratiekosten en verzekeringskosten zijn ten laste van koper.

8.3 PLASTICBASE behoudt zich het recht voor om statiegeld te heffen voor Emballage of Verzamelcontainers

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, op een door PLASTICBASE aan te geven wijze. Deze betalingstermijn is een fatale termijn; koper is door het enkele verstrijken ervan van rechtswege in verzuim en koper zal alsdan vanaf het moment dat hij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd zijn gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

9.2 Verrekening door koper is uitgesloten; betaling dient zonder inhouding te geschieden.

9.3 Door koper gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter afdoening van alle door de koper verschuldigde kosten, vervolgens de verschenen rente en ten slotte de hoofdsom. Ten aanzien van betaling van de hoofdsom geldt uitdrukkelijk dat de oudste vordering het eerst wordt voldaan, ongeacht of koper bij betaling een andere volgorde heeft aangegeven.

9.4 Indien op enig moment bij PLASTICBASE hiervoor uit zakelijk oogpunt aanleiding ziet, heeft PLASTICBASE het recht om, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die PLASTICBASE al dan niet opeisbaar, van de koper heeft of zal te vorderen hebben, zulks ter uitsluitende beoordeling van PLASTICBASE .

Artikel 10 Incassokosten
Indien en zodra PLASTICBASE de vordering op de koper buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, is de koper voorts gehouden, naast het verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met de wettelijke rente, een bedrag van vijftien procent van de in te vorderen hoofdsom te vergoeden. In geval van gerechtelijke incasso is de koper tevens gehouden om de daarmee verbonden proceskosten te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien PLASTICBASE niet in staat is een één of meer harer verplichtingen te voldoen, ten gevolge van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ook niet indien PLASTICBASE als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PLASTICBASE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PLASTICBASE niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval begrepen oorlogshandelingen, mobilisatie, wettelijke en overheidsmaatregelen die invoeruitvoer- productie of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfszetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering door toeleveranciers.

11.3 PLASTICBASE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PLASTICBASE haar verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Voor zover PLASTICBASE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PLASTICBASE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Onverbindendheid
Indien en voor zover enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan wel onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PLASTICBASE en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde, onredelijk bezwarende, onaanvaardbare of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, onredelijk bezwarende of ongeldige bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
PLASTIC BASE is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. PLASTICBASE zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan koper kosteloos toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 15 Vertaling
Indien de koper deze algemene voorwaarden mede of uitsluitend in een andere taal dan de Nederlandse heeft ontvangen, geldt dat bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend is.

Artikel 16 Geschilbeslechting
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen koper en PLASTICBASE ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen met PLASTICBASE alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Competence Center

plasticbase puzzelstukje

Innovator Circulaire Economie